Algemene Voorwaarden de Studio´s

Boekingen

“Los Mofletes” neemt alleen boekingen in behandeling van personen vanaf 18 jaar. “Los Mofletes” behoudt zich het recht voor om te allen tijde – zonder opgaaf van redenen – een boeking te weigeren. “Los Mofletes” zal de boeking binnen 5 dagen na ontvangst bevestigen.

Prijs

De prijzen op www.losmofletes.com zijn niet bindend. “Los Mofletes” behoudt zich het recht voor de prijzen te wijzigen en/of een toeslag in rekening te brengen. De op de bevestiging vermelde prijs is bindend. Van prijskortingen en/of speciale aanbiedingen kan geen gebruik meer worden gemaakt indien de bevestiging door “Los Mofletes” is verzonden.
Inbegrepen: BTW, (eind)schoonmaak, energie/waterverbruik, linnengoed
Niet inbegrepen: Onbijtservice en afwassen van de vaat.

Huisdieren

Ondanks dat wij dierenvrienden zijn is het meenemen van jouw huisdier is niet toegestaan.

Betalingen

Je dient een aanbetaling van 30% te doen binnen 5 dagen na de bevestiging van “Los Mofletes”. Het restant van het boekingsbedrag moet uiterlijk op de aankomstdag van het verblijf betaald zijn. Bij niet-tijdige of onvolledige betaling ben je in verzuim en is “Los Mofletes” gerechtigd de boeking eenzijdig te ontbinden.

Wijzigingskosten

Indien je, na de boeking, wijzigingen in de boeking wenst aan te brengen, is “Los Mofletes” niet verplicht daaraan te voldoen. Het is ter vrije keuze van “Los Mofletes” of, en in hoeverre, die wijzigingen worden geaccepteerd.

Annuleringen

Bij annulering zijn de volgende bepalingen van toepassing:

a) Gratis annuleren tot 15 dagen voor de aankomstdatum

b) Bij annulering tussen 15 en 7 dagen voor de aankomstdatum wordt 30% van de totale huurprijs (exclusief prijskortingen en/of aanbiedingen) in rekening gebracht

c) Bij annulering tussen 7 en 2 dagen voor de aankomstdatum wordt 50% van de totale huurprijs (exclusief prijskortingen en/of aanbiedingen) in rekening gebracht

d) Bij annulering binnen 48 uur voor de aankomstdatum wordt de totale huurprijs (exclusief prijskortingen en/of aanbiedingen) in rekening gebracht
De betaling van het bepaalde onder b, c en d dient uiterlijk binnen 10 dagen, na de annuleringsbevestiging van “Los Mofletes”, op onze rekening bijgeschreven te zijn. Reeds betaalde bedragen worden verrekend.

Aankomst en vertrek

Op de aankomstdag kan je vanaf 15.00 uur in de studio. Op de vertrekdag dien je de studio vóór 10.00 uur te verlaten. Maar hier proberen we flexibel in te zijn.

Zwembad

Het gebruik van het zwembad is op eigen risico. Om ongevallen en schade te voorkomen, verwachten wij dat de gasten geen gebruik maken van glaswerk, borden, bestek en andere potentieel scherpe voorwerpen in en op de rand van het zwembad. In verband met hygiene verzoeken wij eerst gebruik te maken van de buitendouche voordat je het zwembad betreedt.

Overmacht

Overmacht van de zijde van “Los Mofletes” bestaat indien de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd door omstandigheden buiten de wil van “Los Mofletes”.

Aansprakelijkheid

a) “Los Mofletes” aanvaardt geen aansprakelijkheid voor en diefstal, ongevallen, verlies of schade, van welke aard ook, tijdens of ten gevolge van een verblijf in onze B&B, en voor het onklaar raken of buiten werking stellen van technische apparatuur en het uitvallen of sluiten van voorzieningen.

b) De huurder en degene die hem of haar vergezellen, zijn hoofdelijk aansprakelijk voor alle verlies en/of schade die voor “Los Mofletes” en/of enige derde ontstaat als direct of indirect gevolg van hun verblijf, ongeacht of dit werd veroorzaakt door handelen of nalaten van henzelf of van derden die zich door hun toedoen in de B&B bevinden alsmede voor alle schade die veroorzaakt is door een zaak die zij onder zich hebben.

c) Bij onjuist gebruik c.q. onjuist achterlaten van de studio kunnen aanvullende (schoonmaak) kosten worden doorberekend.

Klachten

Ondanks alle zorgvuldigheid kan het voorkomen dat je een gerechtvaardigde klacht hebt. Deze klacht dien je ter plaatse en direct voor te leggen om ons in de gelegenheid te stellen e.e.a. onmiddellijk op te lossen. Mocht de klacht niet naar tevredenheid worden afgehandeld, dan heb je tot uiterlijk 1 maand na vertrek de
gelegenheid de klacht schriftelijk in te dienen.

(Huishoudelijk) Regelement

Teneinde het verblijf voor alle gasten zo aangenaam mogelijk te laten verlopen, dienen alle gasten zich te houden aan de vastgestelde (gedrags)regels. Wij zijn bevoegd de studio te betreden wanneer je de vastgestelde (gedrags)regels niet naleeft. Bij overtreding kan ontruimen van de studio en verwijdering tot
gevolg hebben zonder enige restitutie van de totale huurprijs.

  • Privacy: Wij verzoeken de privacy van jouw medegasten te respecteren. Verder vragen wij tussen 23.00 en 09.00 uur geen lawaai te maken.
  • Introducés: Het is niet toegestaan met meer dan 2 personen per studio gebruik te maken van de faciliteiten, inclusief de tuin, van “Los Mofletes”.
  • Inrichting van de studio en andere voorzieningen: Wij verwachten dat onze gasten voorzichtig omgaan met de inrichting van de studio en andere voorzieningen zowel binnen als buiten.
  • Vernielingen/ontvreemden: Het toebrengen van schade aan en het ontvreemden van eigendommen van “Los Mofletes” wordt in rekening gebracht bij de veroorzaker en hoofdelijk aansprakelijke persoon.
  • Alcohol en (soft)drugs: Alcoholmisbruik, en handel in en gebruik van (soft)drugs zijn verboden.
  • Brandgevaar: In verband met brandgevaar is vuur (ook kaarsverlichting en barbequen) verboden zowel binnen in de studio als buiten. Roken in de studio is niet toegestaan. Deponeer je as en/of peuk in de daarvoor bestemde asbak.
  • Blusmiddelen: Bij oneigenlijk gebruik van blusmiddelen wordt een bedrag van minimaal €300 in rekening gebracht.
  • Roken: Alle studio´s zijn rookvrij. Je mag uiteraard buiten roken waar asbakken staan.
  • Milieubewustzijn: Wij verwachten van onze gasten dat ze bewust omgaan met het milieu. Deponeer de handdoeken die vervangen moeten worden in de mand onder de wastafel. Wees zuinig met toiletpapier. Verspil geen water en energie: laat de kranen, verlichting, verwarming of airco niet onnodig aan/open staan. Controleer dit bij het verlaten van de studio.